Dāvināt vai nedāvināt

Dāvināt vai nedāvināt

podarokTradicionāli visvairāk jautājumu ir par dāvinājuma līgumu. Tas ir saprotami, jo bieži vien dāvinātājs labprātīgi šķiras no mantas, kas iegūta visa mūža laikā. Tik nopietns lēmums ir kārtīgi jāapsver. Apskatīsim, kādas iespējas sniedz dāvinājuma līgums un kādus sarežģījumus tas var slēpt.

Dāvinājuma veidi.

 • Bezierunu dāvinājums;
 • Dāvinājums ar uzlikumu;
 • Dāvinājums atlīdzības nozīmē.

 

Dāvinātājs var uzlikt apdāvinātajam nosacījumus, kas ir jāpilda. Nosacījumi var būt dažādi. Vispopulārākie ir:

 • mūža lietošanas tiesība par labu dāvinātājam;
 • aizliegums nekustamo īpašumu bez dāvinātāja rakstiskas piekrišanas atsavināt, uzdāvināt, ieķīlāt un apgrūtināt ar lietu tiesībām;
 • apdāvinātajam ir pienākums apmaksāt ikmēneša rēķinus.

 

Var tikt izvirzīti arī citi noteikumi. Jo precizāk tie tiks noformulēti, jo būs mazāk problēmu un nesaprašanās. Vēlams, lai šie nosacījumi tiktu ietverti Zemes grāmatā.

Civillikums paredz arī dāvinājumu atlīdzības nozīmē. Uzmanību! Te ir jābūt ļoti piesardzīgiem! Tas ir vienīgais dāvinājuma veids, kurš nevar tikt atcelts. Tāda veida dāvinājuma būtība ir: pakalpojums ir sniegts, tāpēc dāvinātājs nedrīkst pārdomāt, pat tad, ja apdāvināmais vēlāk izrāda rupju nepateicību. Praksē ir nācies saskarties ar gadījumiem, kad cilvēki paraksta dāvinājumu atlīdzības nozīmē rūpīgi neiepazinušies ar līguma saturu. Nekāds pakalpojums netika sniegts, bet, tekstā viltīgi ietvertās frāzes dēļ – “dāvinājums atlīdzības nozīmē” – atsaukt līgumu vairs nebija iespējams.

 

Dāvinājuma forma.

 

Dāvinājuma līgumu var noslēgt dažādos veidos.

 • Var sastādīt un parakstīt līgumu pašiem, tad pie notāra apstiprināt tikai nostiprinājumu līgumu zemes grāmatai. Tas ir vislētākais variants. Tā var darīt, ja līgums tiek slēgts starp vistuvākajiem cilvēkiem, ja ir zināms, ka nekādu konfliktu vēlāk nebūs.
 • Var sastādīt līguma tekstu pašiem vai pie jurista, tad pie notāra apliecināt parakstus. Šajā gadījumā notārs apliecina parakstu īstumu, bet par saturu neatbild. Tas ir nedaudz dārgāks variants, jo būs jāsamksā notāram vēl arī par parakstu apliecināšanu.
 • Noslēgt dāvinājuma līgumu kā notariālo aktu. Tas paredz, ka notārs piedalīsies līguma sastādīšanā, noskaidros abu pušu vēlmes, izskaidros darījuma sekas un iespējas atsaukt līgumu. Tas ir visdrošākais veids, bet arī visdārgākais.

Darījuma galīgo summu nosaka trīs sastāvdaļas: dokumentu noformēšanas izcenojumi pie notāra un Zemes grāmatā, valsts nodeva par īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatā, ja darījums notiek starp personām, kas ir ienākuma nodokļa maksātāji, tad jāsamksā arī ienākuma nodoklis.

 

Dāvinājums un nodokļi.

Reģistrējot dāvinājuma līgumu zemes grāmatā, būs jāsamaksā valsts nodeva par reģistrāciju. Nodevas lielums atkarīgs no dāvinātāja un apdāvināmā radniecības pakāpes.

 • Īpašuma reģistrēšana uz bērnu, laulāto, vecāku, vecevecāku, brāļu, māsu (gan asinsradinieku, gan pusmāsu un pusbrāļu), mazbērnu un mazmazbērnu vārda – 0,5% no īpašuma vērtības.
 • Visiem pārējiem būs jāsamkasā 3% no īpašuma vērtības.

Īpašuma vērtība ir kadastrālā vērtība vai darījuma summa, par kādu tas ticis iegadāts (jāpierāda dokumentāli, uzrādot darījuma dokumenti).

No 2010.gada 1.janvāra dāvinājums tika aplikts ar ienākuma nodokli. Apdāvinātajam jāmaksā ienākuma nodoklis. Ienākuma nodoklis netiek maksāts, ja dāvinājums notiek laulāto, radinieku starpā (starp bērniem, mazbērniem, mazmazbērniem, vecākiem, vecvecākiem, vecvecvecākiem, brāļiem, māsām, ja ir miruši, tad starp viņu bērniem, pusmāsām un pusbrāļiem, ja viņi ir miruši, tad viņu bērnu starpā).

Līdz ar to dāvinājuma līguma noslēgšana starp svešiem cilvēkiem vai attālu radinieku starpā kļūst neizdevīga. Labāk meklēt citus variantus, piemēram, pirkšanas-pārdošanas līgums, uztura līgums vai testaments.

 

Dāvinājuma atcelšana.

 

Dāvinājums var tikt atsaukts tikai tiesā, kur dāvinātājam ir jāpierāda apdāvināmā rupja nepateicība. Par rupju nepateicību var tikt uzskatīts:

 • rupja dāvinātāja aizskaršana gan ar vārdiem, gan rīcību;
 • apzināts kaitējums dāvinātāja īpašumam;
 • dāvinātāja dzīvības apdraudēšana vai pamešana bezpalīdzīgā stāvoklī, ja ir bijusi iespēja palīdzēt.

Lai pierādītu rupju nepateicību, tiesā ir jāiesniedz pārliecinoši pierādījumi. Dāvinājuma līgumu var atsaukt arī tad, ja netiek pildīti dāvinājuma nosacījumi. Piemēram, ja ir vienošanās, ka par dzīvokli ir jāmaksā apdāvinātajam un ja tas netiek darīts, tad tiesā var pieprasīt dāvinājuma līguma atsakšanu.

 

Dāvinājums un mantinieki.

Noslēdzot dāvinājuma līgumu, ir jārēķinās ar to, vai būs pretenzijas no pirmo šķiru mantiniekiem (laulātais, lejupējie un augšupējie radinieki). Ja dāvinājuma rezultātā, visiem šiem cilvēkiem nekas nepaliks, tad pēc dāvinātāja nāves, viņi var vērsties tiesā ar lūgumu izmksāt mantojuma daļas naudā. Obligātā šādu mantinieku daļa ir puse mantojuma daļas, kas pienāktos, ja notiktu mantošana.

 

Dāvināšana un laulāto kopīpašums.

Ja dāvinājums ir iegādāts laulības laikā un ir abu laulāto kopīpašums, lai noslēgtu dāvinājuma līgumu, nepieciešama otra laulātā rakstiska atļauja. Galvenais princips tāda veida darījumos: dāvināt tikai tiem cilvēkiem, kurus jūs labi pazīstat, kuriem bez ierunām uzticaties. Atcerieties – katrs gadījums ir ļoti individuāls, tāpēc, pirms slēgt dāvinājuma līgumu, pakonsultējies ar juristu!

Comments
Office

Leave a reply