Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Apsūdzības par Eiropas fondu piesavināšanos Ungārijā

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Apsūdzības par Eiropas fondu piesavināšanos Ungārijā

Andrejs Mamikins (S&D) kopā ar pārējiem S&D grupas deputātiem uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Apsūdzības par Eiropas fondu piesavināšanos Ungārijā

OLAF (Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai) 2015. gada ziņojumā ir konstatēts, ka triju gadu laikā tikušas veiktas izmeklēšanas 17 lietās par iespējamu Eiropas fondu krāpniecisku izmantošanu. 14 gadījumos bija pamatotas aizdomas par ES fondu piesavināšanos. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 80 % izmeklēšanu fondi bija izlietoti ļaunprātīgi un tika sniegti ieteikumi.

Ņemot to vērā, parakstītājiem pastāv bažas, ka ir ļaunprātīgi izmantota liela daļa fondu, kas paredzēti infrastruktūras un nodarbinātības programmām.

Viens šāds piemērs ir 6 kilometru gara dzelzceļa līnija uz premjerministra lauku mājām, kurai tika iztērēta nodokļu maksātāju nauda EUR 1,9 miljonu apmērā. Apgalvojumi, ka šo dzelzceļa līniju izmantos 2560 – 7080 cilvēku dienā, izrādījās ļoti pārspīlēti, un faktiskie skaitļi uzrādīja, ka dienā ir tikai 30 – 50 pasažieru.

1. Kādus pasākumus Komisija jau ir veikusi, lai mudinātu Ungāriju ievērot OLAF ziņojumā sniegtos ieteikumus?

2. Vai Komisijai ir ziņas par Ungārijas iestāžu darbībām un tiesvedību šajās lietās, un kā topošā Eiropas Prokuratūra palīdzēs labāk izmeklēt šādus gadījumus?

3. Vai Komisija var sniegt informāciju par jau atgūto naudu un par to, kādi turpmākie pasākumi tiks veikti, lai atgūtu nepareizi izmaksātus fondu līdzekļus?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz priekšsēdētāja vietniece Kristalina Georgijeva

Komisija paskaidro, ka OLAF 2015. gada ziņojuma 18. grafikā ir atspoguļotas izmeklēšanas par ES līdzekļu izmantošanu, ko pilnība vai daļēji pārvalda valstu vai reģionālā līmenī, kuras OLAF pabeidzis 2015. gadā, nevis trīs gadu periodā, kā norādīts jautājumā. Ungārijas gadījumā 2015. gadā tika pabeigtas 17 izmeklēšanas un 14 izmeklēšanās tika sniegti ieteikumi.

1. Komisija ir informēta, ka OLAF saskaņā ar tā lietu uzraudzības procedūrām uztur kontaktus ar Ungārijas valsts iestādēm saistībā ar ieteikumu izpildes uzraudzību. Attiecībā uz juridiskajiem ieteikumiem ne Komisija, ne OLAF nevar piespiest valstu tiesu iestādes veikt pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. Attiecībā uz Ungārijā īstenoto tiesu procedūru pašreizējo situāciju un iespējamām Eiropas Komisijas veiktām finanšu korekcijām Komisija vērš godājamo deputātu uzmanību uz tās atbildi uz jautājumu E-004642/2016 un apstiprina, ka tā saglabā savu nostāju. Komisija ir pārliecināta, ka Eiropas Prokuratūras izveide uzlabotu kriminālvajāšanas efektivitāti ES krāpšanas lietās un ļautu raitāk krāpniekus saukt pie atbildības.

3. Attiecībā uz finanšu ieteikumiem, kas 2015. gadā tika sniegti Ungārijai, Komisija un citi dienesti, kam tie tika adresēti, joprojām tos izskata. Tāpēc šobrīd vel nav zināmi to rezultāti.

Attiecībā uz vilciena projektu lūdzam ņemt vērā, ka Komisijai pieejamā informācija par paredzēto pasažieru skaitu, kas sniegta pieteikumā un dotāciju līgumā, neatbilst godājamo deputātu sniegtajiem datiem. Šajā saistībā Komisija vērš godājamo deputātu uzmanību uz tās atbildi uz jautājumu E- 003696/2016.

Comments
Share
Office

Leave a reply