Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Lielbritānijas finansiālās iemaksas ES fondos

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild. Tēma: Lielbritānijas finansiālās iemaksas ES fondos

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma:      Lielbritānijas finansiālās iemaksas Eiropas Reģionālās attīstības fondā, Eiropas Sociālajā fondā un Kohēzijas fondā.

Lielbritānija ir viena no valstīm, kas sniedz vislielāko finansiālo ieguldījumu ES budžetā. Pēc tās iespējamās izstāšanās no Eiropas Savienības kopējais dalībvalstīm pieejamā finansējuma apjoms var sarukt.

Vai Komisija varētu norādīt, cik lielas pašlaik ir Lielbritānijas finansiālās iemaksas Eiropas Reģionālās attīstības fondā, Eiropas Sociālajā fondā un Kohēzijas fondā?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz digitālās ekonomikas komisārs Ginters Etingers.

Saskaņā ar universāluma principu budžeta ieņēmumus nedrīkst piešķirt īpašiem izdevumu posteņiem (nepiešķiršanas noteikums), kā arī ieņēmumus un izdevumus nedrīkst savstarpēji dzēst (bruto budžeta noteikums).

Universāluma princips ir viens no ES budžeta pamatprincipiem. Tas ir paredzēts Padomes 2014. gada 26. maija Lēmuma par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (2014/335/ES, Euratom[1] 6. pantā un Finanšu regulas, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, 20. pantā un tās piemērošanas noteikumos.

Tādējādi ieņēmumi tiek apvienoti, un tos bez izšķirības izmanto visu izdevumu finansēšanai. Tāpēc nav iespējams aprēķināt kādas dalībvalsts ieguldījumu atsevišķu fondu finansēšanā.

Apvienotās Karalistes ieguldījums ES 2017. gada budžetā ir EUR 17 324,632 miljoni.

Vispārējā budžeta finansējuma kopsavilkums dalījumā pa pašu resursu veidiem un dalībvalstīm ir sniegts leģislatīvā akta “Eiropas Savienības 2017. finanšu gada vispārējais budžets” [2] 7. tabulā (21. lappuse).

[1]    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0335&from=EN.

[2]   http://publications.europa.eu/resource/cellar/35225309-fd7d-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0006.01/DOC_1

Comments
Share
Office