Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Par ES struktūrfondu finansējuma samazināšanas makroekonomiskajām sekām

Deputāts Mamikins jautā – Eirokomisija atbild! Tēma: Par ES struktūrfondu finansējuma samazināšanas makroekonomiskajām sekām

Andrejs Mamikins (S&D) uzdod jautājumu Komisijai.

Tēma: Par ES struktūrfondu finansējuma samazināšanas makroekonomiskajām sekām.

Latvijas budžeta ieņēmumu daļu 2017. gadam veido EUR 8 065 928 117. No tiem ailē ‘’Ārvalstu palīdzība” ir norādīti EUR 1 113 813 274, kas veido aptuveni 14 % no valsts budžeta ieņēmumiem. Šo summu galvenokārt veido nauda no Eiropas Savienības fondiem.

Vai Komisija neuzskata, ka pēc 2020. gada būtiski samazinot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma apjomu Latvijai, Latvijas budžets un ekonomika izjutīs makroekonomiskas sekas?

Atbildi Komisijas vārdā sniedz ekonomikas komisārs Pjērs Moskovisī.

Latvija ir nozīmīga Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzekļu saņēmēja, un 2014.–2020. gada periodā var saņemt līdz 5,6 miljardiem eiro. Tas atbilst 3 % no IKP gadā un aptuveni 68 % no paredzamā valsts ieguldījuma fondu atbalstītajās jomās. Komisijas īstenotās modeļa simulācijas apstiprina ES struktūrfondu pozitīvo un būtisko ekonomisko ietekmi uz dalībvalstīm, jo īpaši lieliem saņēmējiem [1].

Komisijas priekšsēdētājs Junkers un pirmais priekšsēdētāja vietnieks Timmermanss 2016. gada 14. septembra nodomu vēstulē priekšsēdētājam Šulcam un premjerministram Fiko apstiprināja, ka Komisija atbilstīgā laikā nāks klajā ar priekšlikumiem par daudzgadu finanšu shēmu laikposmam pēc 2020. gada. Šajā posmā nebūtu lietderīgi izteikt pieņēmumus par šo priekšlikumu saturu. Izstrādājot šos priekšlikumus, Komisija pilnībā ņems vērā Eiropas Parlamenta, Padomes, dalībvalstu un citu ieinteresēto personu viedokli.

[1]    Varga, J. and in t’Veld, J., 2010. The Potential Impact of EU Cohesion Policy Spending in the 2007-13 Programming Period: a Model-Based Analysis, European Economy. Economic Papers 422, Brussels.

 

Comments
Share
Office

Leave a reply