Eiroparlamentārieši vērsušies pie Eirokomisijas ar prasību mazākumtautību aizsardzības jomā

Eiroparlamentārieši vērsušies pie Eirokomisijas ar prasību mazākumtautību aizsardzības jomā

12 Eiropas Parlamenta deputāti1 vērsušies Eiropas Komisijā (EK) ar prasību sniegt atbildi par EK plānotajiem papildus pasākumiem lingvistisko minoritāšu aizsardzībai Eiropas Savienībā (ES). Oficiālajā vēstulē eiroparlamentārieši atgādina par minoritāšu valodu aizsardzības nozīmi Eiropā un uzsver, ka arī turpmāk mazākumtautību tiesībām ir jābūt ES prioritāšu sarakstā. “Reģionālās un minoritāšu valodas ir Eiropas kultūras mantojuma daļa, un to aizsargāšana ir liels ieguldījums Eiropas demokrātijas un kultūras daudzveidības veidošanā un saglabāšanā,” teikts EP deputātu sagatavotajā vēstulē.

“Valoda paver iespēju izpausties identitātei un kultūrai. Esam apņēmušies pastāvīgi uzlabot minoritāšu valodu situāciju Savienībā. Par to liecina arī iniciatīvas „Minority SafePack” 2 atbalsts. Tās mērķis ir izveidot Savienības mēroga tiesiskos standartus etnisko un lingvistisko minoritāšu aizsardzībai,” pastāstīja viens no vēstules autoriem Andrejs Mamikins (S&D).

EK atbildes vēstulē eiroparlamentāriešiem ES tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova (Věra Jourová) atgādināja, kaminoritāšu tiesību ievērošana ir viena no ES pamatvērtībām un princips, kurš skaidri aprakstīts Līgumā par Eiropas Savienību. Turklāt jebkāda nacionālo minoritāšu  diskriminācija ir aizliegta 3. V. Jourova atklāja, ka Komisija nesen ir nākusi klajā ar jaunām iniciatīvām 4 par visaptverošu pieeju valodu mācīšanā un apguvē. EK dokumentā svarīga vieta atvēlēta valodu daudzveidības ievērošanai skolās, turklāt uzsvērta minoritāšu vai migrantu valodu nozīme, kas nodrošina universālu pieeju valodas izglītības uzlabošanai skolās.

[1] Isabella De Monte (S&D, Itālija), Alojz Peterle (PPE, Slovēnija), Nedzhmi Ali (ALDE, Bulgārija), Ernest Urtasun (Verts/ALE, Spānija), György Hölvényi (PPE, Ungārija), Yana Toom (ALDE, Igaunija), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE, Spānija), Ivo Vajgl (ALDE, Slovēnija), Marek Plura (PPE, Polija), Andrejs Mamikins (S&D, Latvija), Csaba Sógor (PPE, Rumānija) un Franz Obermayr (ENF, Austrija)

[2] http://www.minority-safepack.eu

[3] Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 21. pants

[4] https://ec.europa.eu/education/initiatives/european-education-area/improving-the-teaching-and-learning-of-languages_lv

Comments
Share
Office