Eiroparlaments var radīt zaudējumus Latvijas cementa rūpniecībai

Eiroparlaments var radīt zaudējumus Latvijas cementa rūpniecībai
CEMEX ir viens no pasaules līderiem celtniecības materiālu ražošanā. Uzņēmums ražo un izplata savu produkciju vairāk nekā 50 pasaules valstīs un nodrošina darbvietas kopumā vairāk nekā 40 000 cilvēku. Uzņēmumā ir nodarbināti arī Latvijas iedzīvotāji. CEMEX ir lielākais industriālais investors Latvijā.

Eiropas Parlamenta sasaukuma termiņa otrajā pusē darba kārtībā nozīmīgu vietu ieņems siltumnīcefekta gāzu izmešu samazināšana, energoefektivitātes un atjaunojamo enerģijas avotu veicināšana, kā arī elektroapgādes drošības nodrošināšana.

Mērķis ir veicināt zemu oglekļa dioksīda emisiju ekonomikas attīstību Eiropā, veidojot jaunas “zaļas” darbavietas un sekmējot ES vērienīgo klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu. 

Klimata politikas komisāre Konnija Hēdegorda lēš, ka, izmantojot ieņēmumus no CO2 kvotu pārdošanas, inovatīvām atjaunojamās enerģijas tehnoloģijām un CCS (Oglekļa dioksīda uztveršanas un uzglabāšanas (CCS) direktīva), būs pieejami aptuveni 4,5 miljardi eiro. Kopā ar projektu sponsoru un dalībvalstu iemaksām summa sasniegs 9 miljardus eiro. Tas var dot vajadzīgo impulsu, lai ES noturētos vadošajās pozīcijās klimatam labvēlīgo tehnoloģiju jautājumos. Eiropai ir zināšanas, prasmes un vēlme vadīt tādu pasaules tehnoloģiju attīstību, kas vajadzīgas klimata pārmaiņu problēmu risināšanai. Šīs un citas zaļās tehnoloģijas ir aizvien nozīmīgāks ekonomikas turpmākās izaugsmes un darba vietu avots. Eirokomisija uzskata, ka šī iniciatīva palīdzēs līdz 2020. gadam sasniegt vērienīgus mērķus klimata jomā.

Deputāti strādā pie vairākiem priekšlikumiem, kuru mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus (vismaz par 40% līdz 2030. gadam, salīdzinot ar 1990. gadu, kas ir arī ES saistības saskaņā ar Parīzes vienošanos). Šie priekšlikumi ietver arī mērķi padarīt efektīvāku ES emisiju kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS) un ierobežot izmešus nozarēs, kas nav iekļautas ETS, piemēram, transporta, celtniecības, lauksaimniecības un zemes izmantošanas jomā.

Andrejs Mamikins: “Daži grozījumi radīs problēmas Eiropas Savienības un Latvijas cementa rūpniecībai! Šāda mehānisma ieviešana rezultēsies brīvo rezervju zaudējumos, radīs tiesisko nenoteiktību un apgrūtinās tālākās investīcijas cementa nozarē Eiropā. Turklāt nav skaidrības par to, kā šāda sistēma varētu darboties. Tas vieš nopietnas bažas par atbilstību Pasaules Tirdzniecības organizācijas (WTO) nolikumiem. Mehānisma pielietošana atbilstošajās nozarēs rezultēsies diskriminācijā, kur cementam būs jākonkurē ar citiem būvniecības materiāliem (metālu, stiklu, koku, asfaltu), uz kuriem neattiecas šādas shēmas. Kā arī piedāvātais mehānisms rada netaisnīgas konkurences apstākļus Eiropas cementa ražotāju eksporta tirgos, kur vietējo cementa tirgus dalībnieki nav pakļauti tādiem ierobežojumiem.”

Comments
Share
Office

Leave a reply