Ģimenes pabalsti Eiropas Savienībā

Ģimenes pabalsti Eiropas Savienībā

Eiropas Savienībā valsti [1], kuras ziņā ir jūsu sociālā nodrošināšana, tostarp ģimenes pabalsti (bērnu pabalsti, bērna kopšanas pabalsti u.c.), nosaka pēc jūsu ekonomiskā statusa un jūsu dzīvesvietas, nevis pēc pilsonības.

Valsts tiesību akti paredz, ar kādiem nosacījumiem vecākiem izmaksā ģimenes pabalstus. Parasti vecāki var saņemt ģimenes pabalstus kādā ES valstī tad, ja

  • viņi tur strādā,
  • viņi saņem valsts pensiju šīs valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā (piemēram, vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensiju)
  • vai viņi vienkārši dzīvo šajā valstī.

Ņemiet vērā, ka ģimenes pabalsti Eiropā ir ļoti atšķirīgi.

Visa ģimene dzīvo vienā valstī

Ja jūs ar visiem ģimenes locekļiem pārceļaties uz dzīvi citā ES valstī [1] un ja esat piederīgs tikai šīs valsts sociālās nodrošināšanas sistēmai, tad jums ģimenes pabalstus maksā jaunā valsts.

Savukārt, ja īslaicīgi (mazāk nekā 2 gadus) esat norīkots darbā ārzemēs un ja jūsu sociālā nodrošināšana ir palikusi jūsu izcelsmes valsts ziņā, šai valstij ir jāturpina jums maksāt ģimenes pabalstus.

Jūs dzīvojat vienā valstī, bet jūsu ģimenes locekļi — citā

Ja jūsu ģimenes locekļi nedzīvo valstī, kur esat apdrošināts, iespējams, jums ir tiesības uz pabalstiem vairākās valstīs.

Attiecīgās valsts iestādes ņems vērā abu vecāku situāciju un nolems, kurai valstij ir primārais pienākums maksāt pabalstus. Lēmumu pamatā būs “prioritātes noteikumi”.

Prioritātes noteikumi

  • Galvenā valsts, kas atbild par ģimenes pabalstiem, ir tā valsts, kur jūsu ģimenes tiesības uz pabalstu izriet no nodarbinātības (jūs vai jūsu laulātais esat darba ņēmējs vai pašnodarbināts).
  • Ja jūsu tiesības uz pabalstu izriet no nodarbinātības (algots darbs vai pašnodarbinātība) abās valstīs, tad pabalstu maksās valsts, kur dzīvo jūsu bērni, ja viens no vecākiem tajā strādā. Pretējā gadījumā to darīs valsts, kur šie pabalsti ir lielāki.
  • Ja jūsu tiesības abās valstīs izriet no tā, ka tajās saņemat pensiju, tad pabalstu maksās valsts, kur dzīvo jūsu bērni, ja šī valsts maksā vienu no jūsu pensijām. Pretējā gadījumā to darīs valsts, kur visilgāk esat bijis apdrošināts vai dzīvojis.
  • Ja jūsu tiesības abās izriet no dzīvesvietas, tad galvenā atbildība par pabalsta piešķiršanu ir jūsu bērnu dzīvesvietas valstij.

Piemaksas

Ja izrādās, ka pabalsti, ko saņemat no “primārās” valsts, ir zemāki par tiem, kurus jūs saņemtu no “sekundārās” valsts, kur jums arī bija tiesības, sekundārā valsts maksās piemaksu, kas būs līdzvērtīga abu pabalstu starpībai. Šādi tiek nodrošināts, ka saņemat jums pienākošos pabalstus maksimālajā apmērā.

Šķirti vecāki

Ja esat šķīrusies(-ies) un jūsu bijušais vīrs (sieva) saņem pabalstus, bet tos neizmanto jūsu bērnu uzturēšanai, varat sazināties ar iestādi, kas piešķir ģimenes pabalstus valstī, kur dzīvo jūsu bērni, un prasīt, lai pabalstus izmaksā tieši jums, paskaidrojot, ka jūs faktiski gādājat par ģimeni.

Kur iesniegt ģimenes pabalstu pieprasījumu?

Varat prasīt ģimenes pabalstus jebkurā ES valstī [1], kur jums (vai otram no jūsu bērnu vecākiem) ir tiesības uz pabalstiem. Iestāde, kurā pieteiksieties, pārsūtīs jūsu pieprasījumu visām valstīm, kas ir kompetentas jūsu gadījumā.

Ja pabalstu pieprasījumu valsts iestādēm iesniegsiet laicīgi, jūsu pieprasījumu varēs izskatīt visās citās valstīs, kur jums ir tiesības uz ģimenes pabalstiem. Jūsu pieprasījumu nevar noraidīt tāpēc, ka valsts, kur to iesniedzāt, citas iesaistītās valsts iestādei to pārsūtījusi novēloti.

⇒ Noskaidrojiet valsts iestādēs, kāds ir pieprasījuma iesniegšanas termiņš. Ja nokavēsiet noteikto termiņu, varat zaudēt tiesības uz pabalstiem.

Valsts iestāžu pienākums ir sadarboties un dalīties informācijā, kura nepieciešama, lai varētu izskatīt jūsu pieprasījumu. Lai pārvarētu varbūtējas valodu barjeras, valsts iestādes informācijas apmaiņā izmanto standarta veidlapas.

Ģimenes pabalsti ļoti atšķiras dažādās valstīs

ES valstis var brīvi noteikt savus noteikumus pabalstu un pakalpojumu jautājumā. Ģimenes pabalsti ir paredzēti visās valstīs, bet summas un nosacījumi ļoti atšķiras. Dažās valstīs saņem pastāvīgus maksājumus, bet citās ģimenes situācijas dēļ var izmantot nodokļu atvieglojumus, nevis saņemt maksājumus.

Lai novērstu nopietnus pārpratumus, kas varētu būtiski ietekmēt jūsu kopējos ienākumus, noskaidrojiet, kā darbojas sociālā nodrošinājuma sistēma uzņēmējvalstī.

Eiropas nodarbinātības konsultanti parasti var sniegt vispārīgu informāciju par ģimenes pabalstiem, kurus var prasīt uzņēmējvalstī.

 

[1] šajā gadījumā 28 dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihteinšteinā, Norvēģijā un Šveicē.

Comments
Share
Office